Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekonomie

     Příčinou nezaměstnanosti zpravidla bývá:
 nízká minimální mzda
 nízká podpora v nezaměstnanosti
 nedostatek zboží krátkodobé i dlouhodobé spotřeby na trhu
 ***hospodářská recese 
 
2. Deficitní rozpočet je rozpočet:
 ***schodkový, kdy výdaje jsou vyšší než příjmy
 schodkový, kdy příjmy jsou vyšší než výdaje
 přebytkový, kdy příjmy jsou vyšší výdaje
 přebytkový, kdy výdaje jsou vyšší než příjmy 
 
3. Příkladem liberálního přístupu a liberální ekonomiky státu je :
 **skandinávské země, především Švédsko
 ČR
 státy EU
 USA 
 
 
 
4. Součástí příjmové metody výpočtu GDP nejsou:
 ***čisté investice
 mzdy
 odpisy (amortizace)
 renty 
 
5. Jestliže náklady výrobců vytlačují ceny vzhůru, jde o:
 ***nabídkovou inflaci
 inflaci očekávanou
 poptávkovou inflaci
 inflaci nerovnoměrnou 
 
6. emise peněz a jejich regulace v ekonomice je úkolem:
 všech bank
 ministerstva financí
 SI státní instituce pro emisi penez
 ***ČNB jako centrální banky 
 
7. Restriktivní fiskální politika znamená:
 zvýšení peněžní nabídky
 růst počtu výdajových programů vlády
 snížení peněžní nabídky
 ***omezení výdajových programů vlády 
 
 
8. Pohyby po křivce poptávky jsou vyvolané:
 změnou rozsahu trhu nebo počtu domácností
 změnou spotřebitelského vkusu
 ***změnou cen daného zboží
 změnou důchodu domácností 
 
9. Který ekonom formuloval myšlenku, že když se zvýší míra nezaměstnanosti o 1%,
sníží se skutečný produkt o 2% pod potenciální produkt?:
 A.Laffer
 ***A.Okun
 J.M. Keynes
 M. Friedman 
 
10.         rychlost obratu peněz v ekonomice se vývojem:
*** zůstává stále stejná
 zvyšuje
 snižuje
 vytrácí 
 
11.         Hospodářský cyklus zpravidla není vyvolán:
 očekáváním v budoucnosti
 vlivem politického cyklu
 ***životností statků krátkodobé spotřeby
 ekonomickými příčinami 
 
12.         Nižší míra inflace:
 nemá vliv kurz měny vůči druhé měně
 ***snižuje kurz konvertibilní měny
 zvyšuje kurz konvertibilní měny
 zvyšuje kurz nekonvertibilní měny 
 
13.         Lafferova křivka zachycuje závislost mezi:
 úrovní důchodů a daňovou sazbou
 úrokovou sazbou a výší příjmu do státního rozpočtu
 daňovou sazbou a náklady firem
 ***výší příjmů do státního rozpočtu a daňovou sazbou 
 
14.         Phillipsova křivka vyjadřuje vztah mezi:
 hrubým domácím produktem a mírou inflace
 mírou mzdové inflace a nabídkou práce
 ***mírou inflace a mírou nezaměstnanosti
 počtem práceschopného obyvatelstva a důchodem 
 
15.         Nabídková inflace je vyvolaná:
 růstem cen spotřebních statků a služeb
 zavedením strnulých cen a mezd
 rostoucím objemem vládních výdajů
 ***zvyšováním cen vstupů a to materiálů, surovin, mezd 
 
 
16.         Výsledek státního rozpočtu může být:
 vyrovnaný, fiskální, deficitní
 ***vyrovaný, přebytkový, schodkový
 nulový, přebytkový, schodkový
 vyrovnaný, expanzivní, deficitní 
 
17.         Implicitní cenový deflátor vypočteme jako:
 rozdíl nominálního GDP a míry inflace
 ***podíl nominálního GDP ku reálnému
 rozdíl nominálního a reálného GDP
 podíl reálného GDP ku nominálnímu 
 
18.         Přebytek statků na trhu nastává v situaci, když:
 poptávka převyšuje nabídku
 je cena blízko bodu rovnováhy
 ***nabídka převyšuje poptávku
 je cena nižší než rovnovážná cena 
 
19.         Jestliže centrální banka zvýší diskontní sazbu, znamená to, že chce:
 ***omezit úvěrové možnosti obchodních bank
 stabilizovat úvěrové možnosti obchodních bank
 rozšířit úvěrové možnosti obchodních bank
 zvýšit poptávku podnikatelů po úvěrech 
 
 
20.         Devizové rezervy jsou označovány jako:
 ***prostředky pro mezinárodní platby
 hotovost určená k placení domácím bankám
 procento z vkladů držené u centrální banky
 termínované vklady v kterékoliv bance 
 
MIKRO:
 
21.         Podnik jednotlivce (podnikající fyzická osoba) se vyznačuje zejména tím, že :
 neodvádí daně z přijmu
 nemusí platit zdravotní a sociální pojištění
 ***podnikatel ručí za závazky plynoucí z podnikání celým svým ( i osobním) majetkem
 podnikatel nesmí nikoho zaměstnávat
 
22.         Variabilní náklady se zvyšující se produkcí:
 stále klesají
 jsou konstantí
 jsou nulové
 ***jsou rostoucí 
 
23.         Monopson znamená:
 označení pro podnik, který získá administrativní monopol
 jednu z forem dokonalé konkurence
 ***výhodu (monopol) kupujícího
 monopol výrobce 
 
24.         Křivka nabídky v podmínkách dokonalé konkurence :
 je stejná jako křivka průměrných nákladů
 **je stejná jako křivka mezních nákladů
 je stejná jako křivka celkových nákladů
 je stále klesající 
 
25.         Pravidlo maximalizace zisku (zisk je maximální v bodě rovnosti mezního příjmu a mezního nákladu) platí:
 ***pro všechny tržní struktury
 pro dokonalou konkurenci
 pouze pro monopol
 pro nedokonalou konkurenci 
 
26.         variabilní náklady se s úrovní výstupu:
 nemění
 zaniknou
 ***mění
 neexistují 
 
27.         Křivka poptávky v nedokonalé konkurenci je:
 horizontální
 vertikální
 rostoucí
 **klesající 
 
28.         Křivka celkového užitku je :
 horizontální
 klesající
 ***rostoucí klesajícím tempem
 rostoucí lineárně 
 
29.         Celkové náklady na výrobu se zvyšující produkcí:
 jsou klesající
 jsou konstatní
 ***jsou rostoucí
 jsou nulové 
 
30.         Zisk se obecně vyjadřuje jako :
 součet všech utrženým peněz za prodej
 součet celkových příjmů a nákladů firmy
 rozdíl mezi celkovými příjmy a průměrnými náklady
 ***rozdíl mezi celkovými přijmy a náklady firmy 
 
31.         Fixní náklady představují:
 alternativní náklady ve vlastnictví majitele
 ***náklady, které firma nese ikdyž je výroba nulová
 náklady jakéholiv vstupu, jehož cena za jednotku je fixní
 náklady, které nelze evidovat 
 
32.         Křivka mezního příjmu v nedokonalé konkurenci:
 **klesá dvakrát rychleji než křivka poptávky
 je stejná jako křivka poptávky
 roste rychleji než křivka poptávky
 je vertikální 
 
33.         Mikroekonomie analyzuje:
 vzácné zdroje a jejich vyčerpatelnost
 souhrrné ukazatele celého hospodářství
 bohatství a jeho uchování
 ***jednotlivé ekonomické subjekty z pohledu optimálního rozsahu jejich produkce 
 
34.         tržní rovnováha nastává, jestliže se :
 mezní náklady jsou průměrným nákladům
 se agregátní nabídka rovná agregátní poptávce
 ***se poptávka rovná nabídce
 mezní užitek je roven průměrným nákladům 
 
35.         Zvýšení daňového zatížení firem vede:
 ke zvýšení poptávky
 ke zvýšení nabídky
 ***snížení nabídky
 nevede k žádné změně 
 
 
36.         Monopol může vzniknout:
 ***administrativně i přirozeně
 pouze administrativně
 pouze zásahem státu
 pouze přirozeně 
 
37.         Jestliže je koeficient elasticity nabídky roven jedné, nabídka je:
 dokonale elastická
 klesající
 dokonale neelastická
 ***jednotkově elastická 
 
38.         V zákonu klesající poptávky se projevují dva efekty:
 ***důchodový a substituční
 akcelerační a substituční
 kumulativní a multiplikační
 důchodový a multiplikační 
 
39.         Optimální kombinace vstupů tzn. nákladové optimum nalezneme v bodě:
 kde křivka variabilních nákladů protíná křivku fixních nákladů
 kde křivka MC (mezních nákladů) protíná křivku AC (průměrných nákladů
 ***kde se linie celkových nákladů dotýká izokvanty
 nejnižších AC (průměrných nákladů) 
 
40.         Náklady, které zvyšují celkové náklady v důsledku zvýšení vyráběného množství o jednotku :
 ***jsou náklady variabilní
 jsou náklady fixní
 jsou náklady mezní
 jsou náklady průměrné 
 
41.         měna ČR česká koruna je měnou
 ***konvertibilní s neomezenou oscilací kurzu
 nekonvertibilní bez vnitřní směnitelnosti 
 nekonvertibilní s vnitřní směnitelností 
 konvertibilní s omezenou oscilací kurzu 
 
42.         Devizové rezervy jsou označovány jako:
 ***prostředky pro mezinárodní platby
 termínované vklady v kterékoliv bance 
 procento z vkladů držené u centrální banky  
 hotovost určená k placení domácím bankám 
 
43.         Část dodatečného důchodu, kterou domácnost uspoří, se nazývá:
 mezní sklon ke spotřebě
 míra zdanění
 průměrný sklon k úsporám
 ***mezní sklon k úsporám 
 
44.         Reálná cena akcie je:
 dána podílem nominální a tržní hodnoty akcie
 ***podílem dividendy a úrokové míry
 nepřímo úměrná dividendě a přímo úměrná úrokové míře
 dána podílem nominální hodnoty akcie a dividendy 
 
 
45.         Deficitní rozpočet je rozpočet:
 schodkový, kdy příjmy jsou vyšší než výdaje
 přebytkový, kdy výdaje jsou vyšší než příjmy
 přebytkový, kdy příjmy jsou vyšší výdaje
 ***schodkový, kdy výdaje jsou vyšší než příjmy 
 
46.         Posun křivky poptávky vyvolají:
 **změny ve faktorech, ovlivňujících poptávku, mimo změny ceny daného zboží
 změny cen daného zboží a přebytek zboží
 změny cen směrem dolů a nedostatek zboží
 změny cen směrem nahoru a nízké důchody 
 
47.         Vývoj peněz lze vyjádřit následovně:
 **naturální směna – zbožové peníze – papírové peníze – bankovní peníze
 naturální směna – zbožové peníze - papírové peníze – kovové peníze
 zbožové peníze – naturální směna – papírové peníze – bankovní peníze
 zbožové peníze – barter – papírové peníze – bankovní peníze 
 
48.         Reálná úroková míra se rovná nominální úrokové míře:
 mínus míra inflace
 mínus reálný GDP
 ***dělené cenovou hladinou
 dělené reálným GDP 
 
49.         Jak se projevuje hlavní přerozdělovací vliv inflace na reálné bohatství lidí (zejména dlouhodobé úvěry s pevnou nominální úrokovou mírou):
**inflace přesunuje bohatství od věřitelů k dlužníkům
inflace přesunuje bohatství od dlužníků k věřitelům
vlivem inflace se rozdělení bohatství mezi dlužníky a věřiteli nemění
inflace nemá žádný vliv 
 
50.         Mezi faktory, způsobující posun nabídkové křivky, řadíme:
 počet obyvatel
 úroveň důchodu obyvatelstva
 ***úroveň nákladů
 cenu produkce 
 
51.         Pozitivní účinek nezaměstnanosti na hospodářství:
 spočívá v růstu výdajů ze státního rozpočtu, což zvyšuje investice a tím i GDP
 neexistuje
 spočívá v hodnotě volného času práceschopného obyvatelstva
 ***se jeví při zvýšené pracovní aktivitě ve stavu přirozené nezaměstnanosti 

52.         Centrální banka nákupem státních dluhopisů:
 snižuje úvěrové možnosti obchodních bank
 nemění množství peněz v oběhu
 **zvyšuje nabídku peněz
 snižuje nabídku peněz 
53.         Fischerova kvantitativní rovnice vyjadřuje vztah mezi
 ***množstvím peněz v ekonomice, jejich rychlostí a celkovou produkcí této ekonomiky 
 daňovým zatížením a celkovou produkcí ekonomiky
 agregátní nabídkou a poptávkou
 úrokovou mírou a velikostí produkce 

54.         Neúplná nezaměstnanost nezahrnuje:
 pracovníky, kteří přijali takovou práci, která nevyužívá jejich schopnosti a kvalifikaci
 způsob, kterým lze čelit masové nezaměstnanosti
 pracovníky, kteří pracují na snížený úvazek
 **vdané ženy v domácnosti 

55.         GDP měřený ve stálých cenách (očištěný od inflace) nazýváme:
 reálný produkt zahrnující v sobě vliv inflace
 ***reálný produkt 
 nominální produkt
 nominální produkt zahrnující v sobě vliv inflace 

56.         zvyšování vládních výdajů označujeme jako
 ***expanzivní fiskální politiku
 expanzivní monetární politika
 restriktivní monetární politiku
 restriktivní fiskální poliku 

57.         Pokles úrokových sazeb je důsledkem:
 expanzivní fiskální politiky
 restriktivní fiskální politiky
 ***expanzivní monetární politiky
 restriktivní monetární politiky 

58.         Přebytek statků na trhu nastává v situaci, když:
 je cena blízko bodu rovnováhy
 je cena nižší než rovnovážná cena
 ***nabídka převyšuje poptávku
 poptávka převyšuje nabídku 

59.         Frikční nezaměstnanost je:
 dlouhodobá
 spojena s fázemi hospodářského cyklu
 spojena se změnami v odvětví průmyslu
 ***přechodná, krátkodobá 
 

 
 
 
 
60.         Náklady na pořízení strojů jsou náklady
 ***fixní
 celkové náklady firmy
 variabilní
 náklady průměrné 

61.         Průměrné variabilní náklady s rostoucí výrobou
 ***krátce klesají do optima, pak rostou
 jsou konstatní
 stále klesají
 stále rostou

62.         DPH spadá do kategorie daní
***nepřímých
selektivních
ekologických
přímých 

63.         Náklady na švadlenu (mzdy) a látku (materiál) jsou náklady
 celkové
 ***variabilní
 průměrné
 fixní 

64.         Podnik jednotlivce (podnikající fyzická osoba) se vyznačuje zejména tím, že
 podnikatel nesmí nikoho zaměstnávat
 ***podnikatel ručí za závazky plynoucí z podnikání celým svým ( i osobním) majetkem
 nemusí platit zdravotní a sociální pojištění
 neodvádí daně z přijmu 

65.         Křivka nabídky na trhu je
vertikální
***rostoucí
klesající
horizontální 

66.         Křivka mezního užitku je
vertikální
horizontální
***klesající
rostoucí 

67.         Mezi nepřímé daně nepatří
***daň z příjmu
spotřební daň
DPH
ekologická 

68.         Optimální kombinace spotřebitele je
 v jakémkoliv bodě rozpočtové přímky
 v jakémkoliv bodě indiferenční křivky
 ***v bodě tečny rozpočové přímky k indiferenční křivce
 v bodě průsečíku indiferenční křivky s osou x 

 
 
69.         Mezi osobní společnosti řadíme
 akciové společnosti
 pouze společnosti s ručením omezeným
 pouze komanditní společnosti
 ***veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti 

70.         Trh dokonalé konkurence je trhem
 centralizovaným
 ***efektivním
 neefektivním
 znehodnoceným 

71.         Křivka mezního příjmu v nedokonalé konkurenci
 ***klesá dvakrát rychleji než křivka poptávky
 je stejná jako křivka poptávky
 je vertikální
 roste rychleji než křivka poptávky 

72.         Obchodní restřík je
 ***veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů
 název společnosti
 ochranné označení 

73.         Náklady na pořízení počítače jsou náklady
 variabilní
 průměrné
 **fixní
 celkové 

74.         průměrné náklady zahrnují
 součet fixních a variabilních nákladů
 pouze průměrné fixní náklady
 ***průměrné fixní a průměrné variabilní náklady
 pouze průměrné variabilní náklady 

75.         Křivka průměrných nákladů má průběh
***ve tvaru písmene u
klesající
horizontální
vertikální 

76.         Zvýšení daňového zatížení firem vede
 nevede k žádné změně
 **snížení nabídky
 ke zvýšení nabídky
 ke zvýšení poptávky 

77.         Křivka mezních nákladů
 protíná křivku celkových nákladů v jejich minimu
 ***ze zdola protíná křivku průměrných nákladů v jejich minimu
 protíná křivku průměrných nákladů v jejich maximu
 protíná křivku variabilních nákladů v jejich minimu 

78.         Celkové náklady jsou součtem
 mezních a průměrných nákladů
 fixních a průměrných nákladů
 ***variabilních a fixních nákladů
 průměrných variabilních a fixních nákladů 

79.         Technologické optimum firmy je v bodě
 ***nejnižších průměrných nákladů
 nejnižších mezních nákladů
 nejnižších variabilních nákladů
 nejnižších fixnich nákladů
 
 
80. Podnik jednotlivce (podnikající fyzická osoba) se vyznačuje zejména tím,že:
 neodvádí daně z přijmu
 nemusí platit zdravotní a sociální pojištění
 ***podnikatel ručí za závazky plynoucí z podnikání celým svým ( i osobním)   majetkem
 podnikatel nesmí nikoho zaměstnávat
 
81. Variabilní náklady se zvyšující se produkcí:
 stále klesají
 jsou konstantí
 jsou nulové
 ***jsou rostoucí 
 
82. Monopson znamená:
 označení pro podnik, který získá administrativní monopol
 jednu z forem dokonalé konkurence
 ***výhodu (monopol) kupujícího
 monopol výrobce 
 
83. Křivka nabídky v podmínkách dokonalé konkurence :
 je stejná jako křivka průměrných nákladů
 **je stejná jako křivka mezních nákladů
 je stejná jako křivka celkových nákladů
 je stále klesající 
 
84. Pravidlo maximalizace zisku (zisk je maximální v bodě rovnosti mezního  příjmu a mezního nákladu) platí:
 ***pro všechny tržní struktury
 pro dokonalou konkurenci
 pouze pro monopol
 pro nedokonalou konkurenci 
 
85. variabilní náklady se s úrovní výstupu:
 nemění
 zaniknou
 ***mění
 neexistují 
 
86. Křivka poptávky v nedokonalé konkurenci je:
 horizontální
 vertikální
 rostoucí
 ***klesající 
 
87. Křivka celkového užitku je :
 horizontální
 klesající
 ***rostoucí klesajícím tempem
 rostoucí lineárně 
 
88. Celkové náklady na výrobu se zvyšující produkcí:
 jsou klesající
 jsou konstatní
 ***jsou rostoucí
 jsou nulové 
 
89. Zisk se obecně vyjadřuje jako :
 součet všech utrženým peněz za prodej
 součet celkových příjmů a nákladů firmy
 rozdíl mezi celkovými příjmy a průměrnými náklady
 ***rozdíl mezi celkovými přijmy a náklady firmy 
 
90. Fixní náklady představují:
 alternativní náklady ve vlastnictví majitele
 ***náklady, které firma nese ikdyž je výroba nulová
 náklady jakéholiv vstupu, jehož cena za jednotku je fixní
 náklady, které nelze evidovat 
 
91. Křivka mezního příjmu v nedokonalé konkurenci:
 ***klesá dvakrát rychleji než křivka poptávky
 je stejná jako křivka poptávky
 roste rychleji než křivka poptávky
 je vertikální 
 
92. Mikroekonomie analyzuje:
 vzácné zdroje a jejich vyčerpatelnost
 souhrnné ukazatele celého hospodářství
 bohatství a jeho uchování
 ***jednotlivé ekonomické subjekty z pohledu optimálního rozsahu jejich produkce 
 
93. tržní rovnováha nastává, jestliže se :
 mezní náklady jsou průměrným nákladům
 se agregátní nabídka rovná agregátní poptávce
 ***se poptávka rovná nabídce
 mezní užitek je roven průměrným nákladům 
 
94. Zvýšení daňového zatížení firem vede:
 ke zvýšení poptávky
 ke zvýšení nabídky
 ***snížení nabídky
 nevede k žádné změně 
 
95. Monopol může vzniknout:
 ***administrativně i přirozeně
 pouze administrativně
 pouze zásahem státu
 pouze přirozeně 
 
96. Jestliže je koeficient elasticity nabídky roven jedné, nabídka je:
 dokonale elastická
 klesající
 dokonale neelastická
 ***jednotkově elastická 
 
97. V zákonu klesající poptávky se projevují dva efekty:
 ***důchodový a substituční
 akcelerační a substituční
 kumulativní a multiplikační
 důchodový a multiplikační 
 
98. Optimální kombinace vstupů tzn. nákladové optimum nalezneme v bodě:
 kde křivka variabilních nákladů protíná křivku fixních nákladů
 kde křivka MC (mezních nákladů) protíná křivku AC (průměrných nákladů
 ***kde se linie celkových nákladů dotýká izokvanty
 nejnižších AC (průměrných nákladů) 
 
99. Náklady, které zvyšují celkové náklady v důsledku zvýšení vyráběného množství o jednotku :
 ***jsou náklady variabilní
 jsou náklady fixní
 jsou náklady mezní
 jsou náklady průměrné  
 
100.       Zvýšení daňového zatížení firem vede
ke zvýšení poptávky
ke zvýšení nabídky
***snížení nabídky
nevede k žádné změně

101.       Do tržní struktury nedokonalé konkurence nepatří
***kartel
monopolistická konkurence
monopol
oligopol

102.       Na trhu práce na straně poptávky vystupují
nezaměstnaní
***firmy a státní instituce
zaměstnaní
odbory

103.       Mezní produkt je
 průměrnýobjem produkce vyrobený na jednotku vstupu
 celkový objem produkce na jednotku vstupu
 celkový objem produkce na jednotku výstupu
 ***změna celkové produkce vyvolaná změnou dalšího vstupu o jednotku

104.       Křivka nabídky na trhu je
 horizontální
 klesající
 vertikální
 ***rostoucí

105.       Fixní náklady v dlouhém období
lineárně rostou
***zvýší se skokem
klesají
jsou konstantní

106.       Náklady na pořízení strojů jsou náklady
 **fixní
 variabilní
 celkové náklady firmy
 náklady průměrné

107.       Technologické optimum firmy je v bodě
 nejnižších variabilních nákladů
*** nejnižších průměrných nákladů
 nejnižších mezních nákladů
 nejnižších fixnich nákladů
108.      
Náklady na pořízení počítače jsou náklady
 průměrné
 celkové
 variabilní
 **fixní
109.      
Monopol může vzniknou
 ***administrativně i přirozeně
 pouze přirozeně
 pouze zásahem státu
 pouze administrativně
110.      
Optimální kombinace spotřebitele je
 v bodě průsečíku indiferenční křivky s osou x
*** v bodě tečny rozpočové přímky k indiferenční křivce
 v jakémkoliv bodě rozpočtové přímky
 v jakémkoliv bodě indiferenční křivky
111.      
označte subtitut k výrobku auto
 poštovní známka
 benzín
 náhradní díl
 **motocykl
112.      
Křivka mezního užitku je
 horizontální
 ***klesající
 vertikální
 rostoucí

113.       Indiferenční analýza
 ***kvantifikuje užitek spotřebitele na základě výběru kombinace dvou produktů
 využívá se k výpočtu celkového a mezního užitku
 využívá se k výpočtu ztracených příležitostí
 slouží k výpočtu spotřebitelského přebytku

114.       Křivka celkového užitku je
 klesající
 rostoucí lineárně
 ***rostoucí klesajícím tempem
 horizontální


115.       Dokonale elastická poptávka je
 
rostoucí
 klesající
 ***horizontální
 vertikální

116.       Křivka mezního příjmu v nedokonalé konkurenci
 ***klesá dvakrát rychleji než křivka poptávky
 je vertikální
 roste rychleji než křivka poptávky
 je stejná jako křivka poptávky

117.       Křivka poptávky v nedokonalé konkurenci je
 rostoucí
 vertikální
 ***klesající
 horizontální

118.       Křivka mezních nákladů
 protíná křivku celkových nákladů v jejich minimu
 protíná křivku variabilních nákladů v jejich minimu
 ***ze zdola protíná křivku průměrných nákladů v jejich minimu
 protíná křivku průměrných nákladů v jejich maximu

119.       Formy důchodů (přijmů) plynoucí z vlastnictví a zapojení výrobních faktorů do výroby jsou
 **
mzdy, renty, zisky a úrokové míry
 mzdy, ceny, zisky
 mzdy, renty, zisky a náklady kapitá
 
120.Rovnost mezního nákladu, ceny, mezního přímu a mezního užitku charakterizuje
 všechny tržní struktury
 **dokonalou konkurenci
 monopol
 nedokonalou konkurenci

121.       V důsledku důchodového efektu dochází k tomu, že
 při růstu ceny reálný důchod klesá
 se zvyšuje spotřeba produkce
 **se zvyšuje poptávky po produkci
 při růstu ceny důchod roste

122.       Celkové náklady na výrobu se zvyšující produkcí
 jsou nulové
 jsou klesající
 ***jsou rostoucí
 jsou konstatní

123.       Křivka celkového užitku je
 klesající
 horizontální
 rostoucí lineárně
 ***rostoucí klesajícím tempem124.       tržní rovnováha nastává, jestliže se
 ***se poptávka rovná nabídce
 mezní náklady jsou průměrným nákladům
 se agregátní nabídka rovná agregátní poptávce
 mezní užitek je roven průměrným nákladům

125.       Průměrné variabilní náklady s rostoucí výrobou
 jsou konstatní
 stále rostou
 stále klesají
 ***krátce klesají do optima, pak rostou

126.       Specifickým znakem dokonalé konkurence je
 ***dokonale elastická poptávka trhu
 klesající křivka poptávky trhu
 závislost ceny na objemu prodávaného zboží
 dokonale neelastická poptávka trhu

127.       Indiferenční analýza
 ***kvantifikuje užitek spotřebitele na základě výběru kombinace dvou produktů
 využívá se k výpočtu ztracených příležitostí
 využívá se k výpočtu celkového a mezního užitku
 slouží k výpočtu spotřebitelského přebytku

128.       Z hlediska tržní struktury rozeznáváme konkurenci
 standardní a nestandardní
 cenovou a necenovou
 ***dokonalou a nedokonalou
 poptávkovou a nabídkovou

129.       označte komplement k výrobku auto
 ***benzín
 poštovní známka
 motocykl
 kolo

130.       Dokonale neelastická poptávka je
 ***vertikální
 horizontální
 rostoucí
 klesající

131.       Celkový užitek spotřebitele je
 ***součtem mezních užitků
 je konstantní
 rozdílem mezních užitků
 klesající

132.       Mezní náklady jsou
 průměrnými náklady na jednotku
 jsou konstatními přírůstky celkových nákladů
 náklady fixními
 ***změnou celkových nákladů při navýšení výroby o jednotku133.       Co posouvá křivku produkční funkce k vyšší produkci (její nárůst)
 **nová technologi
 více přidávaných jednotek kapitálu
 více přidávaných jednotek práce
 nárůst nákladů

134.       Mezi kapitálové společnosti řadíme
 komanditní a akciové společnosti
 veřejné a komanditní společnosti
 akciové společnosti a veřejné obchodní společnosti
 ***společnost s ručením omezeným a akciovou společnost

135.       zákon klesajících výnosů je vyjádřen
 rostoucí křivkou nabídky výrobce
 klesající funkcí mezního produktu
 klesající křivkou poptávky
 **rostoucí funkcí mezního produktu

136.       Mezi nepřímé daně nepatří
 spotřební daň
 DPH
 ***daň z příjmu
 ekologická

137.       Cenovou elasticitou nabídky a poptávky rozumíme
 pružnost přizpůsobení se nabídky poptávce
 pružnost přizpůsobení se poptávky nabídce
 pružnost nabídky a poptávky jako reakce na změny na trhu
 **změnu poptávaného (nabízeného) množství způsobenou změnou ceny zboží

138.       trh dokonalé konkurence je efektivní neboť platí
 *MP=P
 MU=P=MC
 VC=P
 AC=P

139.       Variabilní náklady se zvyšující se produkcí
 jsou nulové
 stále klesají
 ***jsou rostoucí
 jsou konstantí
 
140.       Hospodářská recese je provázena
 vyrovnáním agregátní nabídky s poptávkou
 převisem agregátní poptávky nad nabídkou
 ***převisem agregátní nabídky nad poptávkou
 není provázena změny agregátní nabídky či poptávky
 
141.       Jestliže náklady výrobců vytlačují ceny vzhůru, jde o:
 *nabídkovou inflaci
 poptávkovou inflaci
 inflaci nerovnoměrnou
 inflaci očekávanou
 
142.       Příčinou inflace nemůže být:
 příliš velké množství peněz v oběhu
 pokles důvěry ve vládu
 ***snížení agregátní poptávky
 schodek obchodní bilance státu
 
143.       Investiční multiplikátor vyjadřuje:
 veličinu nepřímo úměrnou meznímu sklonu ke spotřebě
 ***větší zvýšení GDP v závislosti na zvýšení investic
 menší zvýšení GDP v závislosti na zvýšení investic
 veličinu přímo úměrnou meznímu sklonu k úsporám
 
144.       Daňová soustava je hlavním nástrojem politiky:
 ***fiskální
 monetární
 důchodové
 zahraniční
 
 
145.       Jestliže centrální banka sníží povinné minimální bankovní rezervy, znamená to, že chce:
 ***rozšířit úvěrové možnosti obchodních bank
 snížit poptávku podnikatelů po úvěrech
 snížit množství peněz v oběhu
 omezit úvěrové možnosti obchodních bank
 
146.       Nekonvertibilní měna může mít:
 ***vnitřní směnitelnost
 neomezenou oscilaci kurzu
 omezenou oscilaci kurzu
 úpravu swapovými operacemi
 
147.       Růst daňového zatížení:
 ***způsobuje úbytek GDP
 zvyšuje důchody obyvatelstva
 je vhodným nástrojem ke zvyšování státních výdajů
 působí příznivě na růst GDP
 
148.       Hospodářská recese je provázena
 zvyšováním zaměstnanosti a snižováním inflace
 zvyšováním zaměstnanosti a zvyšováním inflace
 ***snižováním zaměstnanosti a snižováním inflace
 snižováním zaměstnanosti a zvyšováním inflace
 
149.       Dirigistická a liberální teorie se zásadně odlišují v
 v chápání vlivu zahraničního obchodu na ekonomiku státu
 v chápání úlohy peněz v ekonomice státu
 **nazírání na přínos a škody státních zásahů do ekonomiky státu
 v nazírání na přínosy a škody inflace
 
150.       Restriktivní fiskální politika znamená:
 růst počtu výdajových programů vlády
 snížení peněžní nabídky
 ***omezení výdajových programů vlády
 zvýšení peněžní nabídky
 
151.       Správu státního dluhu provádí:
 Nejvyšší kontrolní úřad
 ***Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí
 Komerční banka
 Česká národní banka
 
152.       Do základních makroekonomických ukazatelů nepatří
 hrubý domácí produkt
 inflace
 ***saldo obchodní bilance zahr. obchodu
 agregátní poptávka
 
153.       Jak se projevuje hlavní přerozdělovací vliv inflace na reálné bohatství lidí (zejména dlouhodobé úvěry s pevnou nominální úrokovou mírou):
 inflace přesunuje bohatství od dlužníků k věřitelům
 vlivem inflace se rozdělení bohatství mezi dlužníky a věřiteli nemění
 ***inflace přesunuje bohatství od věřitelů k dlužníkům
 inflace nemá žádný vliv
 
154.       Pokles úrokových sazeb je důsledkem:
 restriktivní fiskální politiky
 ***expanzivní monetární politiky
 expanzivní fiskální politiky
 restriktivní monetární politiky
 
155.       Banky mohou tradičně vytvářet peníze:
 **půjčováním svých přebytečných rezerv
 prodejem některých svých kapitálových investic
 tiskem více šeků
 zvýšením svých rezerv
 
156.       Vrchol a následná recese hospodářského cyklu jsou způsobeny:
 nedostatkem investičních statků, zvyšováním spotřeby a poklesem agregátní nabídky
 přeinvestováním a následnou nadprodukcí investičních statků, snížením zaměstnanosti
 stejnými periodami mezi jednotlivými cykly a jejich fázemi
 ***převahou agregátní nabídky nad poptávkou, zvyšováním spotřeby
 
157.       Příčinou nezaměstnanosti zpravidla bývá:
 nedostatek zboží krátkodobé i dlouhodobé spotřeby na trhu
 **hospodářská recese
 nízká podpora v nezaměstnanosti
 nízká minimální mzda
 
158.       Převis poptávaného množství nad nabízeným vznikne v případě, že:
 ***cena je nižší než rovnovážná
 výrobní náklady firem rostou rychleji než důchody obyvatelstva
 důchody obyvatelstva rostou pomaleji než zisky firem
 cena je vyšší jak rovnovážná
 
159.       cena peněz na trhu peněz a finančních aktiv je:
 úroková míra
 zisk
 poplatky bankám
 **cenné papíry
 
 
160.       Převis poptávaného množství nad nabízeným vznikne v případě, že:
 cena je vyšší jak rovnovážná
 důchody obyvatelstva rostou pomaleji než zisky firem
 výrobní náklady firem rostou rychleji než důchody obyvatelstva
 ***cena je nižší než rovnovážná